بستن

شهید مسعود کرمی پور شمس آبادی

وصیتنامه شهید مسعود کرمی پورشمس آبادی نام: مسعودنام خانوادگى: كرمى‌پورشمس‌آبادىنام پدر: قدم‌علىتاریخ‌تولد: 1343/06/09ش.ش: 2323محل‌صدورشناسنامه: رونیز تاریخ شهادت: 1367/04/21نوع حادثه: حوادث‌مربوط به‌جنگ‌تحمیلىشرح…

متا سفانه قابل کپی نیست!