بستن

شهید جلیل خورسند

وصیتنامه شهیدعزیزجلیل خرسند:

پس ازعرض سلام حضورپدرومادرم:پدرومادرجان من بارها گفته‌ام وحالا هم میگویم اگرمن لیاقت شهادت پیداکردم ودرراه هدف مقدس اسلام وخط امام شهیدشدم هیچ ناراحت نباشیدوهرگزازامام ومسئولین ناراحت نباشید.زیرا این خواست خداست وجان راخدایکبارمیدهدویکبارهم میگیردوچه بهترکه درراه خداباشدواگرهم بارهامارازنده کندمیگویم لبیک یاحسین
امیدوارم درسرجنازه من گریه نکنیدوباافتخاربگوییددرراه خدادادم زیرامایک امانت دردست شماهابودیم وامانت راکه نمیشودبه صاحبش پس نداد.پس امیدوارم ازصمیم قلب راضی باشیدوتاخون دررگهایتان است ازیاری امام دست برندارید.

والسلام جلیل خرسند

زندگینامه شهید عزیز جلیل خرسند:

درتاریخ ۱۳۴۲/۲/۸ یک ماه ویک هفته قبل ازواقعه ۱۵خرداد۱۳۴۲دراستهبان درخانواده ای مذهبی و متوسط به دنیا امددوران خردسالی دراستهبان وسپس باخانواده به شیراز عزیمت کرد.دوران ابتدایی دردبستان حشمت ودوران راهنمایی درمدرسه نوبنیادگودعربان گذراند.وسپس دردبیرستان شهیدرجایی مشغول درس شد.دراین زمان بودکه انقلاب اسلامی به رهبری امام آغاز شد وبااحساس مسئولیتی که داشت درتظاهرات وراهپیماییها شرکت میکرد.
دردوران راهنمایی جلیل به مسجدجامع درسنگرشهید دستغیب حضورمی یافت واقامه نمازمیکردوبه سخنرانیهای شهیدبزرگوارگوش میکردوموبه مو اجرامیکرد.
در۲۲بهمن۵۷درحمله به شهربانی سهم بسزایی داشت
بعدازپیروزی انقلاب به تحصیل خودادامه دادوشبها بافروش نشریه ومفاتیح خرج تحصیل خودرابدست می آورد ودرتابستان درکناربرادرش ابراهیم به نقاشی اتومبیل مشغول بودوکمک خرج خانواده بود

بافرمان تشکیل ارتش ۲۰ملیونیدرپایگاه مسجدحسینی ثبت‌نام واموزش نظامی رادیدووارد گروه مقاومت مسجد جامع شدوفعالیت وتلاش میکرد
بعدازروی کارآمدن بنی صدر و سخنرانیهای شهید بهشتی وشهیدایت به واحدفرهنگی مسجداتشیها ومسجدعظیمی وباقریه رفت تاباشناخت بیشترازبنی صدردیگران رااگاه کند. وبه دلیل علاقه شدیدی که به دکتربهشتی داشت بافاجعه هفت تیربسختی مریض شدو۳روزدربستربیماری بود.باشروع جنگ دربسیج سپاه ثبت‌نام کردو۲۷شهریور۱۳۶۰به جبهه کردستان اعزام و۳ماه ونیم مشغول جنگ باگروهکهای منافق بودوسپس به شیراز برگشت وبعداز یک هفته برای اعزام به جبهه ثبت نام وبرای آموزش نظامی به کازرون منتقل شدوچون تکاور رادوست داشت به مرکزپیاده شیراز منتقل وپس ازاموزش تکاوری در۶۰/۱۲/۱ به اهوازمنتقل ودرجبهه شوش (رقابیه)مشعول نبرد شد.درمرحله دوم عملیات فتح المبین درروز۱۳۶۱/۱/۴ به درجه رفیع شهادت نائل امد

پاسخ دهید

ادرس ایمیل شما کاربر گرامی منتشر نخواهد شد.قسمت های ضروری و مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

متا سفانه قابل کپی نیست!