بستن

شهدای مکه وبمباران وماموریتها

ردیفنام خانوادگینامنام پدرسنشغلزادگاهمحل شهادت
1اکبری اصطهباناتیمرتضیصمد31کارمنداستهبانشیراز
2شیبانیشهربانوعلی47خانه داراستهبانشیراز
3صفاییپرویناسفندیار15محصلاستهبانشیراز
4صفایینسرینحسین17خانه داراستهبانشیراز
5عشاققاسممحمد صادق65مغازه داراستهبانشیراز
6عشاقمحمد صادققاسم26معلماستهبانشیراز
7فقیهمحمد جوادمیرزا مذکور33کارمنداستهبانشیراز
شهدای بمباران هوایی شهرها توسط دشمن
ردیفنام خانوادگینامنام پدرسن -سالشغلزادگاهمحل شهادت
1رعیتیسکینه خانممحمد حسین59خانه داراستهبانمکه مکرمه
2معزیسیده بتولسید فتحعلی54خانه داراستهبانمکه مکرمه
شهدای جمعه خونین مکه
ردیفنام خانوادگینامنام پدرسن-سالشغلزادگاهمحل شهادت
1پور کریمی علی آبادیسهامجهانگیر20سربازرونیز سفلیسردشت
2توسلی اصطهباناتیمحسنمحمد25سربازاستهبانکردستان
3جنگلیالماسقیطاس19سریازخانه کتسردشت
4جهانجومنصوراکبر20سربازایجسردشت
5خیراتیعلیجانعلی47پاسداررونیز علیاارمنستان
6رنجبرانمسعوداسدالله20سرباز ایجسردشت
7فرهمند نژادعلی اصغر محمود31پاسدار ایجطلائیه
8قهرماناسماعیلابراهیم20سربازشمس آبادکرمان
9محمد علی پورجلیلمحمود25ارتشماهفرخانسروستان
شهدای ماموریتها (استهبان)

پاسخ دهید

ادرس ایمیل شما کاربر گرامی منتشر نخواهد شد.قسمت های ضروری و مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

متا سفانه قابل کپی نیست!