بستن

شهدای ترور و مقابله با اشرار استهبان

نام خانوادگینامنام پدرسن-سالزادگاهشغل محل شهادت
فقیهیاحمدملاحسین50استهبانروحانیاستهبان
محفوظیرضاحسنعلی18استهبانآزادتهران
میرزایی فردمیرزا احمدمیرزا عبدالحسین45استهبانپاسداراستهبان
نظریخسروهاشم29ایجمغازه دارشیراز
ردیفنام خانوادگی نامنام پدرسن-سالشغلزادگاهمحل شهادت
1الهیماشااللهحسین36کشاورزماهفرخانماهفرخان
2جوکار دهوییمحمد رضاخیرالله36ناجاعلی آباد سیرجان
3خادمیابراهیممیرزا علی اکبر35آزاداستهباناستهبان
4رجبیروح اللهرجب25آزاداستهباناستهبان
5شادمانینوذرکهزاد18ارتشرونیز علیالامرد
6شریفعلی اصغرامان الله30ناجارونیز علیا——
7قوامیحمید رضاکهزاد25سربازاستهبان نی ریز
8مرشدیسید احمدسید بها الدین26پاسداراستهبانسهل آباد
9معصوم زادهمرتضیعلی محمد59آزاداستهباناستهبان

پاسخ دهید

ادرس ایمیل شما کاربر گرامی منتشر نخواهد شد.قسمت های ضروری و مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

متا سفانه قابل کپی نیست!