بستن

شهدایی از یک خانواده دو وپنج شهید

ردیفنام خانوادگینامنام پدر
1ارجمند منشاحمدعبدالله
2ارجمند منشمجیداحمد
3اکبری اصطهباناتیمرتضی وحسنصمد
4بهروزمسلم ومسعودحسین
5رفیعیانمحمد حسین وحسناحمد
6نقوامحمود وابوالقاسممحمد تقی
7جعقریمحمد رضا وغلام رضارضا
8خردمجید وقاسمعلی اکبر
9خسروی حقیقیعباس وصمدقاسم
10رضازادهاحمد ومحمد حسینمحمد علی
11رضائی نژادجواد وابوالقاسمحسین
12زکی پوراحمد وحمید رضاخلیل
13ساجدیابراهیم ومحسنغلامحسین
14صالح اصطهباناتیابراهیم ومحمدخلیل
15طاهریمهدی وحسینمحمد
16طهمورثیمحمد علی وعباسمحمد رضا
17عبادیحسن وحسینحبیب الله
18فالیز کاراحمد علی وابراهیممحمد
19فتحیمحمد حشین و محمد حسنمحمد علی
20فقیهیمحمد رضا وحسنعلی اکبر
21قوسمحمد رضا و محمد علیخلیل
22کشاورزیانعلی میرزا ورضابیگ میرزا
23گنجیمحمد جواد وعباسرضا
24مباشریعلی اصغر وابوالفضلنصرالله
25مهدوی آزادمحمد علی و مهدیمحمد حسین
ردیفنام خانوادگینامنام پدر
1عشاققاسممحمد صادق
2شیبانیشهربانوعلی
3عشاقمحمد صادققاسم
4صفاییپرویناسفندیار
5صفایینسرینحسین
شهدای حمله هوایی شیرازدر زمان جنگ تحمیلی

پاسخ دهید

ادرس ایمیل شما کاربر گرامی منتشر نخواهد شد.قسمت های ضروری و مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

متا سفانه قابل کپی نیست!