بستن

شهدای شهر ایج استهبان

شهید ایوب خطبایی شهید ابراهیم جعفری شهید حسین جعفری شهید علیرضا اسماعیلی شهید منصور جهانجو شهیدعلی اکبر خطباییشهید حسین جعفری شهید نور الله پیام شهید عبدالرحمان پریشان شهید صمد بلو شهید علی قاسمزاده شهید احمد دوران شهید علیرضا صفائیانشهید اصغر فرهمند نژاد شهید جواد…

شهید مسعود کرمی پور شمس آبادی

وصیتنامه شهید مسعود کرمی پورشمس آبادی نام: مسعودنام خانوادگى: كرمى‌پورشمس‌آبادىنام پدر: قدم‌علىتاریخ‌تولد: 1343/06/09ش.ش: 2323محل‌صدورشناسنامه: رونیز تاریخ شهادت: 1367/04/21نوع حادثه: حوادث‌مربوط به‌جنگ‌تحمیلىشرح…

متا سفانه قابل کپی نیست!