بستن

عملیات کربلای 4

استهبان در عملیات کربلای 4

رمز عملیاتمحمد رسول الله (ص)
هدفانهدام دشمن
تاریخ عملیات65/10/3
تعداد رزمندگان335 نفر
مفقودین28 نفر
شهید3نفر
مجروحان وجانبازان29 نفر
آزادگان2 نفر

شهدای عزیز عملیات کربلای 4 استهبان

ردیفنامنام خانوادگی
1شهیدعزیز اسماعیلآبدار
2شهیدعزیز رضاابراهیم پور
3شهیدعزیز علی اصغرابراهیمی اصطهباناتی
4شهیدعزیزحسناجرا
5شهیدعزیز غلامرضاپناری(حبیب پور)
6شهیدعزیز عباس پیراسته
7شهیدعزیز محمدحاجی باقری
8شهیدعزیزخلیلحاجی پور
9شهیدعزیز قدرت اللهحفاری دولت آبادی
10شهیدعزیزمحسنخلیلی (پیرامون)
11شهیدعزیز علی اصغرخوش قدم
12شهیدعزیز سید علی اکبرداوودی
13شهیدعزیز علی اکبردایی
14شهیدعزیز فرهادراکب
15شهیدعزیز جوادراکعی
16شهیدعزیز غلامرضارزاق
17شهیدعزیز حمیدرضازکی پور
18شهیدعزیز حبیبزیاد
19شهیدعزیز ابراهیمصالح اصطهباناتی
20شهیدعزیز حسین طاهری
21شهیدعزیز حسینعبداللهی پور حقیقی
22شهیدعزیز عباس طاهریان
23شهیدعزیز محمد حسنفتحی
24شهیدعزیز ابراهیمفربود
25شهیدعزیز محمد جوادقرائت
26شهیدعزیز حسینقنبری
27شهیدعزیز محمدرضاقوس
28شهیدعزیز علی اصغرمهتری
29شهیدعزیز غلامرضامهدوی نیا
30شهیدعزیز فضل اللهنصری
31شهیدعزیز جواد کاظم زاده

نقشه عملیات کربلای 4

مناطق وتاسیسات آزاد شده

  • انهدام چند تیپ ولشکر
  • انهدام3 فروند هواپیما ودهها دستگاه تانک
  • 100 دستگاه خودرو -سبک وسنگین-مقدارزیادی ادوات وتجهیزات نظامی
  • تعداد 7000نفر کشته وزخمی و60 نفر اسیر

یگانهای منهدم شده:

تیپ 604-تیپ 32پیاده از لشکر 15-تیپهای 111-802-49 ویک گروهان تانک -تیپ 47 پیاده -تعداد کشته ها وزخمی های دشمن 7000 نفر وتعداد اسرا 60 نفر

نیروهای عمل کننده:

نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کلیپ 31 شهید عملیات کربلای 4 استهبان

متا سفانه قابل کپی نیست!