بستن

شهدای مکه وماموریتهای استهبان

ردیفنام خانوادگینامنام پدرسنشغلزادگاهمحل شهادت
1قرائتحسناستهبانشیراز
2فروتن اصطهباناتی(اکبری)حسناستهبانشیراز
3کیانی نژادمحمد رضااستهبانشیراز
4ملکیغلامرضااستهبانشیراز
5اکبری اصطهباناتیمرتضیصمد31کارمنداستهبانشیراز
6شیبانیشهربانوعلی47خانه داراستهبانشیراز
7صفاییپرویناسفندیار15محصلاستهبانشیراز
8صفایینسرینحسین17خانه داراستهبانشیراز
9عشاققاسممحمد صادق65مغازه داراستهبانشیراز
10عشاقمحمد صادققاسم26معلماستهبانشیراز
11فقیهمحمد جوادمیرزا مذکور33کارمنداستهبانشیراز

شهدای بمباران هوایی شهرها توسط دشمن

ردیفنام خانوادگینامنام پدرسن -سالشغلزادگاهمحل شهادت
1رعیتیسکینه خانممحمد حسین59خانه داراستهبانمکه مکرمه
2معزیسیده بتولسید فتحعلی54خانه داراستهبانمکه مکرمه

شهدای جمعه خونین مکه

ردیفنام خانوادگینامنام پدرسن-سالشغلزادگاهمحل شهادت
1پور کریمی علی آبادیسهامجهانگیر20سربازرونیز سفلیسردشت
2توسلی اصطهباناتیمحسنمحمد25سربازاستهبانکردستان
3جنگلیالماسقیطاس19سریازخانه کتسردشت
4جهانجومنصوراکبر20سربازایجسردشت
5خیراتیعلیجانعلی47پاسداررونیز علیاارمنستان
6رنجبرانمسعوداسدالله20سربازایجسردشت
7فرهمند نژادعلی اصغرمحمود31پاسدارایجطلائیه
8قهرماناسماعیلابراهیم20سربازشمس آبادکرمان
9محمد علی پورجلیلمحمود25ارتشماهفرخانسروستان

شهدای ماموریتها (استهبان) استهبان / شهدای بمباران دشمن / شهدای ماموریت / شهدای مکه / فارسویرایش

متا سفانه قابل کپی نیست!