بستن

شهدای مهاجر استهبانی الاصل

ردیفنام خانوادگینامنام پدرمحل دفن
1استقلال اصطهباناتیبهراممحمد علیشیراز
2استقلال اصطهباناتیغلامرضامحمد علیشیراز
3اصطهباناتیسیدعباسسید محمدتهران
4اصطهباناتیسید ابراهیمسید محمدتهران
5اصطهباناتیمحسنحسناصفهان
6اصطهباناتیمنصورحسناصفهان
7اصطهباناتیسید سعیدسیدرضااصفهان
8ساجدی اصطهباناتیمحمد تقیسلمانشیراز
9شعله اصطهباناتیمحمدرضامحمد علیشیراز
10صادق زاده اصطهباناتیرحیممحمدشیراز
11عابدین پوراصطهباناتیکاظممحمد رضاشیراز
12کریم پوراصطهباناتیاسداللهکریمشیراز
13مکاری اصطهباناتیاحمد علیحاجیشیراز
14نگهبان اصطهباناتمحمد هاشمعسکرشیراز
15اسلامیمحمد رضاخلیلداراب
16اکبرپورصمدقنبرشیراز
17پیراستهسید محمد باقرسید محمودشیراز
18ترابیعبدالمحمدمحمد خلیلشیراز
19ترابیعبدالعلیمحمد خلیلشیراز
20جمالیحسنعباسشیراز
21جمالیمحمد رضاعباسدهستان اهرم
22حامدیمحمد محسناحمدشیراز
23حدادیانمحسنابوطالبشیراز
24حرافعلیرضامحمدشیراز
25حسن پورعباسمحمد حسینشهر قدس-البرز
26رنجبرانعبداللهاکبرمرودشت
27شاکریمحمد حسینمحمودشیراز
28شماسیهاشممیرزا محمدشیراز
29عمادیمحمدناصرشیراز
30غنی زادهحبیب اللهحسنشیراز
31فاطمیحسینمحمد رضاشیراز
32قاسم زادهمحمد حسینمصطفیشیراز
33قاضی پورحمید رضاحبیبشیراز
34مژدهقاسمغلامحسینشیراز
35مژدهمحمد رضاغلامحسینشیراز
36مظلومیمنصورعلی اکبرشیراز
37معزیسید محسنسید احمدشیراز
38موسوی نیاسید عبدالحسینسیدمصطفیشیراز
39موذنیمحمد علیعوض علیشیراز
40نعمتیابوالقاسمرضاشیراز
41نمایانینظرحسیننی ریز
42هاشمپورحمید رضانصراللهشیراز
43هاشمیمحمداکبرتهران
44یاقوتمحمد جوادجابرشیراز
45نوذریمحمد رضاحسینشیراز
46نیروایرانغلامعلیشیراز
47ولی پورکریمحسینفسا
48هاشمیاسماعیلجابرتهران
ردیفنام خانوادگینامنام پدرمحل دفن
49آبروشنغلامعلیعلی اصغرشیراز
50اطلاعیمحمودعلیشیراز
51افتخارمحمد رضامحمد حسنشیراز
52اقبالحسیناحمدشیراز
53اقبالمحمد جواداحمدشیراز
54امیدوارجعفراسدلارستان
55انصاری جابریمحمد ابراهیمکهندلخرامه
56اویساکبرمحمدشیراز
57ایمانیاکبراصغرشیراز
58ایمانیحسیناصغرشیراز
59بلبل زبانابراهیمامیر محمدتهران
60بهبودعباسغلامحسینشیراز
61بهناممحمدرضاشیراز
62بی برعبدالکریممحمودشیراز
63تابعی اصطهباناتعلی اکبرغلامحسینشیراز
64تمنامحمد حسنحسینشیراز
65تمنائی اصطهباناتیحمیداکبرشیراز
66جعفری اصطهباناتیاصغرعبدالعلیشیراز
67جوکارعلی محمدحسینشیراز
68جوکار تنگ کرمیمحمدغریبفسا
69جوکار دهوئیجلیلعلیفسا
70چراغلوعلیمحمود علیشهرری
71حامدیمحمد حسینمیرزا محمد علیشیراز
72حقیقی حقیقیمنصورفضل اللهشیراز
73خاوری اصطهباناتیاسماعیلعلیشیراز
74خدیویعلیرضاعلی اکبرشیراز
75خرازیمحمد خلیلعلیرضاشیراز
76خورسندجلیلمحمودشیراز
77دیهیمحمید رضاابراهیمشیراز
78ذاکریحبیبمحمد علیشیراز
79رضاییعلیمحمد جعفرشیراز
80رعیتیمحمد صادقفتح اللهشیراز
81رنجبرناصرلطفعلیخرامه
82رنجبرانجعفرمحمد حسینشیراز

استهبانی / شهید / فارسویرایش

مشاهده پست

مطلب بعدی مطلب بعدی مطلب قبلی مطلب قبلی

پاسخ دهید

Logged in as Hamid. Log out?

نظر دادن جستجو برای:

آخرین دیدگاه‌ها

اسامی شهدا

اسامی شهدا © 2020 شهدا استهبان | . تمام حقوق برای شهدا استهبان محفوظ می باشد

متا سفانه قابل کپی نیست!