بستن

شهدای فرهنگی استهبان

24 آموزگار استهبانی که آسمانی شدند را نباید به شمع تشبیه کرد زیرا شمع را میسازند تا بسوزد اما آنها سوختند تا بسازند.

ردیفنام خانوادگینام نام پدر
1شهید عزیز ابراهیم پوررضادرویش
2شهید عزیز انصافیابراهیمحسین
3شهید عزیز بهرامیابراهیممحمود
4شهید عزیز تابعیسید محمد مهدیسید محمد حسین
5شهید عزیز تقواابوالقاسممحمد تقی
6شهید عزیز جعفری اصلمحمد رضامحمد علی
7شهید عزیز جوهریمحمد رضامحمد علی
8شهید عزیز حسینیمحموداسدالله
9شهید عزیز خردقاسمعلی اکبر
10شهید عزیز داییعلی اکبراحمد
11شهید عزیز طاهریحسینمحمد
12شهید عزیز عاقلعلی اصغرقنبر
13شهید عزیز عبادیحسنحبیب الله
14شهید عزیز عبدالکریمیمحمودخلیل
15شهید عزیز عزیزیمسعودجمشید
16شهید عزیز عشاقمحمد صادققاسم
17شهید عزیز فیاض بخشعلی اصغرمحمد علی
18شهید عزیز قریحهحبیبمحمد مهدی
19شهید عزیز کمالدارغلامرضاحبیب الله
20شهید عزیز کیانی نژادمحمد رضامیرزا علی
21شهید عزیزمحمودیعلی محمدرضا
22شهید عزیز مطلععلی محمد میرزامحمد
23شهید عزیز مقدسمحمدمیرزا آقا
24شهید عزیزنجیبسید محمدسیدرضا

به گزارش سرویس شهرستان های شیرازه به نقل از سراج استهبان؛ نقش کلیدی معلمان به عنوان مجریان آموزش عمومی و الگوهای اولیه دانش آموزان بسیار مهم جلوه می‌کند ؛ چرا که معلمان جامعه، انسان سازان نسل بعدی‌اند، لذا نقش آنان به گفته حضرت امام خمینی (ره) همچون نقش انبیا است برای مردم.
اما در این بین چه زیباست آموزگارانی که درس شجاعت و شهادت را تدریس کرده اند. آموزگارانی که در کلاس درس ایثار و در جبهه ها شجاعت را یاد داده اند.
24 آموزگار استهبانی که آسمانی شدند را نباید به شمع تشبیه کرد زیرا شمع را میسازند تا بسوزد اما آنها سوختند تا بسازند.
در ادامه وصف مختصری از آموزگاران آسمانی را خواهیم دید

شهيد عزیز  رضا ابراهيم‌پور
نام پدر: درويش                                    محل و تاريخ تولد: استهبان 1344
سن: 21 سال                                       تحصيلات: فوق ديپلم
شغل: معلّم                                       وضعيت تأهل: مجرّد
ارگان اعزام كننده: بسيج                  تاريخ اولين اعزام: 19/5/61
مسؤوليت: غواص                               حضور در جبهه: 382 روز
تاريخ شهادت: 4/10/65                   محل دفن: استهبان 13/4/76
 

شهيد عزیز ابراهيم انصافي
نام پدر: حسين                               محل و تاريخ تولد: استهبان 1341
سن: 24 سال                                 تحصيلات: فوق ديپلم
شغل: معلّم                                    وضعيت تأهل: مجرّد
ارگان اعزام كننده: بسيج                تاريخ اولين اعزام: 12/7/60
مسؤوليت: آرپي جي زن                 حضور در جبهه: 732 روز
تاريخ شهادت: 20/10/65            محل دفن: استهبان 5/5/74
 

شهيد عزیز  ابراهيم بهرامي
نام پدر: محمود                            محل و تاريخ تولد: استهبان 1337
سن: 28 سال                              تحصيلات: ديپلم
شغل: معلّم                                 وضعيت تأهل: متأهل، يك فرزند
ارگان اعزام كننده: بسيج            تاريخ اولين اعزام: 14/9/59
حضور در جبهه: 83 روز                مسؤوليت: آرپي جي زن
تاريخ شهادت: 24/10/65          محل دفن: استهبان
 

شهيد عزیز سيّدمحمّدمهدي تابعي
نام پدر: سيّدمحمّدحسين        محل و تاريخ تولد: استهبان 1338
سن: 23 سال                        تحصيلات: ليسانس فيزيك      
وضعيت تأهل: مجرّد                 ارگان اعزام كننده: بسيج
شغل: معلّم                            تاريخ اولين اعزام: 13/3/61                
دفعات اعزام: يك بار                  حضور در جبهه: 150 روز
تاريخ شهادت: 10/8/61             محل دفن: استهبان
 

شهيد عزيز ابوالقاسم تقوا
نام پدر: محمّدتقي                       محل و تاريخ تولد: استهبان 1330
سن: 37 سال                             تحصيلات: فوق ديپلم
شغل: معلّم                               وضعيت تاهل: متأهل، پنج فرزند
ارگان اعزام كننده: بسيج           دفعات اعزام: چهار بار
حضور در جبهه: 197 روز           تاريخ شهادت: 4/3/67
محل شهادت: شلمچه             محل دفن: استهبان
 

 شهيد عزیز محمّدرضا جعفري‌اصل
نام پدر: محمّدعلي                        محل و تاريخ تولد: استهبان 1343
سن: 22 سال                                 تحصيلات: فوق ديپلم
شغل: معلّم                                   وضعيت تأهل: مجرّد
ارگان اعزام كننده: بسيج              تاريخ اولين اعزام: 31/3/61
مسؤوليت: غواص                          حضور در جبهه: 588 روز
تاريخ شهادت: 29/10/65             محل دفن: استهبان
 

شهيد عزیز محمّدرضا جوهري
نام پدر: محمّدعلي                      محل و تاريخ تولد: استهبان 1345
سن: 20 سال                              تحصيلات: فوق ديپلم
شغل: معلّم                                 وضعيت تأهل: مجرّد
ارگان اعزام كننده: بسيج            تاريخ اولين اعزام: 5/2/62
دفعات اعزام: پنج بار                    حضور در جبهه: 293 روز
تاريخ شهادت: 30/10/65             محل دفن: استهبان
 

شهيد عزیز محمود حسيني
نام پدر: اسدالله                                 محل و تاريخ تولد: استهبان 1341
سن: 26 سال                                    تحصيلات: فوق ديپلم
شغل: معلّم                                       وضعيت تاهل: مجرّد
مسؤوليت: آرپي‌جي‌زن                      تاريخ اولين اعزام: 1/12/62
ارگان اعزام كننده: بسيج                  تاريخ شهادت: 23/3/67
محل شهادت: شلمچه                     محل‌وتاريخ دفن: استهبان 13/4/76
 

شهيد عزیز  قاسم خرد
نام پدر: علي‌اكبر                    محل و تاريخ تولد: استهبان 1347
سن: 20 سال                       تحصيلات: فوق ديپلم
شغل: معلّم                          وضعيت تاهل: مجرّد
ارگان اعزام كننده: بسيج        تاريخ اولين اعزام: 22/1/67
حضور در جبهه: 35 روز           تاريخ شهادت: 4/3/67
محل شهادت: شلمچه              محل دفن: استهبان
 

شهيد عزیز  علي‌اكبر دايي
نام پدر: احمد                              محل و تاريخ تولد: استهبان 1342
سن: 23 سال                               تحصيلات: فوق ديپلم
شغل: معلّم                                  وضعيت تأهل: مجرّد
ارگان اعزام كننده: بسيج            تاريخ اولين اعزام: 30/6/65
دفعات اعزام: يك بار                     حضور در جبهه: 124 روز
تاريخ شهادت: 4/10/65              محل دفن: استهبان 14/7/76
 

شهيد عزیز حسين طاهري
نام پدر: محمّد                          محل و تاريخ تولد: استهبان 1338
سن: 27 سال                            تحصيلات: فوق ديپلم
شغل: معلّم                               وضعيت تأهل: مجرّد
ارگان اعزام كننده: بسيج          تاريخ اولين اعزام: 28/11/60
دفعات اعزام: دو بار                    حضور در جبهه: 354 روز
تاريخ شهادت: 4/10/65              محل دفن: استهبان 13/4/76
 

شهيد عزیز  علي‌اصغر عاقل
نام پدر: قنبر                                    محل و تاريخ تولد: استهبان 1342
سن: 20 سال                                  تحصيلات: فوق ديپلم
شغل: معلّم                                     وضعيت تأهل: مجرّد
ارگان اعزام كننده: بسيج                 تاريخ اولين اعزام: 29/3/62
دفعات اعزام: يك بار                          حضور در جبهه: 36 روز
تاريخ شهادت: 3/5/62                    محل دفن: استهبان
 

شهيد عزیز حسن عبادي
نام پدر: حبيب اللّه                           محل و تاريخ تولد: كربلا 1341
سن: 24 سال                                   تحصيلات: فوق ديپلم
شغل: معلّم                                      وضعيت تأهل: مجرّد
ارگان اعزام كننده: بسيج                 تاريخ اولين اعزام: 8/9/60
مسؤوليت: فرمانده‌ي دسته              حضور در جبهه: 857 روز
تاريخ شهادت: 29/10/65                   محل دفن: استهبان
 

شهيد عزیز محمود عبدالكريمي
نام پدر: خليل                                        محل و تاريخ تولد: استهبان 1337
سن: 24 سال                                         تحصيلات: ديپلم
شغل: معلّم                                            وضعيت تأهل: مجرّد
ارگان اعزام كننده: بسيج                       حضور در جبهه: 160 روز
دفعات اعزام: يك بار                                تاريخ اولين اعزام: 22/6/61
تاريخ شهادت: 30/11/61                    محل دفن: استهبان
 

شهيد عزیز مسعود عزيزي
نام پدر: جمشيد                                  محل و تاريخ تولد: استهبان 1345
سن: 18 سال                                      تحصيلات: فوق ديپلم
شغل: معلّم                                         وضعيت تأهل: مجرّد
ارگان اعزام كننده: بسيج                    تاريخ اولين اعزام: 2/4/62
دفعات اعزام: دو بار                              حضور در جبهه: 89 روز
تاريخ شهادت: 26/12/63                   محل دفن: رونيزعليا
 

 شهيد عزیز محمّدصادق عشاق
نام پدر: قاسم                                           محل و تاريخ تولد: استهبان 1339
سن: 26 سال                                            تحصيلات: ديپلم
شغل: معلّم                                              وضعيت تأهل: متأهل
محل شهادت: شيراز                                نحوه‌ي شهادت: بمباران هوايي
تاريخ شهادت: 12/11/1365                     محل دفن: استهبان
 

شهيد عزیز علي‌اصغر فياض‌بخش
نام پدر: محمّدعلي                           محل و تاريخ تولد: استهبان 1344
سن: 21 سال                                  تحصيلات: فوق ديپلم
شغل: معلم                                    وضعيت تاهل: مجرّد
ارگان اعزام كننده: بسيج                تاريخ اولين اعزام: 24/4/61
حضور در جبهه: 200 روز                  تاريخ شهادت: 17/1/65
محل شهادت: فاو                            محل دفن: استهبان
 

 شهيد عزيز حبيب‌ قريحه
نام پدر: محمّدمهدي             محل و تاريخ تولد: استهبان 1332
تحصيلات: ششم قديم          وضعيت تأهل: متأهل، دو فرزند
سن: 29 سال                        ارگان اعزام كننده: بسيج
شغل: كارمند                         تاريخ اولين اعزام: 22/6/61

تاريخ شهادت: 22/8/61                  محل دفن: استهبان 13/4/76

شهيد عزيز غلامرضا كمالدار
نام پدر: حبيب اللّه                              محل و تاريخ تولد: رونيز 1340
سن: 25 سال                                     تحصيلات: ديپلم
شغل: معلّم                                        وضعيت تأهل: متأهل، يك فرزند
ارگان اعزام كننده: بسيج                   تاريخ اولين اعزام: 29/10/65
مدت حضور در جبهه: 8 روز                مسؤوليت: آرپي جي زن
تاريخ شهادت: 7/11/65 م                  محل دفن: رونيز
 

 شهيد عزيز محمّدرضا كياني‌نژاد
نام پدر: ميرزاعلي                                           محل و تاريخ تولد: استهبان 1335
سن: 30 سال                                                  تحصيلات: فوق ديپلم
شغل: معلّم                                                    وضعيت تاهل: متأهل، سه فرزند
ارگان اعزام كننده: بسيج                               تاريخ اولين اعزام: 14/9/59
دفعات اعزام: دو بار                                        حضور در جبهه: 136 روز
تاريخ‌ومحل‌شهادت: اهواز29/5/65                 محل دفن: استهبان
 

 شهيد عزيز محمّدحسين محمودي
نام پدر: رضا                                               محل و تاريخ تولد: استهبان 1341
سن: 21 سال                                            تحصيلات: فوق ديپلم
شغل: معلّم                                               وضعيت تأهل: متأهل
ارگان اعزام كننده: بسيج                           تاريخ اولين اعزام: 29/3/62
دفعات اعزام: يك بار                                    حضور در جبهه: 36 روز
تاريخ شهادت: 3/5/62                             محل دفن: استهبان
 

شهيد عزيز علي‌محمّد مطلع
نام پدر: ميرزامحمّد                                  محل و تاريخ تولد: استهبان 1339
تحصيلات: فوق ديپلم                               سن: 21 سال
وضعيت تأهل: مجرّد                                ارگان اعزام كننده: بسيج
دفعات اعزام: يك بار                                 تاريخ اولين اعزام: 17/5/60
شغل: معلّم                                             حضور در جبهه: 48 روز
تاريخ شهادت: 5/7/60                             محل دفن: استهبان
 

شهيد عزيز محمّد مقدس
نام پدر: ميرزاآقا                                                      محل و تاريخ تولد: استهبان 1345
سن: 22 سال                                                         تحصيلات: فوق ديپلم
شغل: معلّم                                                           وضعيت تاهل: مجرّد
ارگان اعزام كننده: بسيج                                      تاريخ اولين اعزام: 15/12/65
دفعات اعزام: سه بار                                             حضور در جبهه: 220 روز
تاريخ‌ومحل شهادت: شلمچه 4/3/67                    محل دفن: استهبان
 

شهيد عزيز سيّدمحمّد نجيب
نام پدر: سيّدرضا                                          محل و تاريخ تولد: استهبان 1342
سن: 20 سال                                              تحصيلات: فوق ديپلم
شغل: معلّم                                                 وضعيت تأهل: مجرّد
ارگان اعزام كننده: بسيج                             تاريخ اولين اعزام: 12/7/60
حضور در جبهه: 274 روز                               مسؤوليت: آرپي جي زن
تاريخ شهادت: 1/5/62                                  محل دفن: استهبان

© 2023 شهدا استهبان | . تمام حقوق برای شهدا استهبان محفوظ می باشد
متا سفانه قابل کپی نیست!