بستن

شهدای طلبه وروحانی استهبان

ردیفنامنام خانوادگینام پدرت تمحل شهادتت شعضویتشغلوضعیت تاهل
1شهید عزیز محمد باقراصطهباناتی (شهید رابع)ملا عبدالمحسنشیرازمردمیروحانی (آیت العظمی)متاهل
2شهید عزیز احمدفقیهیملاحسین1310/12/1استهبان60/5/17مردمیقاضی (روحانی)متاهل
3شهید عزیز محمد جوادجعفری حقیقیخلیل42/3/5خرمشهر61/2/21بسیجطلبهمجرد
4شهید عزیز عباسعطاریانمحمد47/6/25خرمشهر65/10/4بسیجروحانیمجرد
5شهید عزیزجواداختیار دارمحمد خلیل43/11/1شلمچه65/11/7بسیجروحانیمجرد
6شهید عزیز ابوالقاسمرضایی نژادحسین44/5/5شلمچه66/1/20بسیجروحانیمتاهل
7شهید عزیز قدرت اللهحفاری دولت آبادیعلی47/3/3شلمچه65/10/4بسیجروحانیمجرد
8شهید عزیز منصورزارعی رونیزیخورشید43/6/5شرق دجله63/12/25بسیجروحانیمتاهل
9شهید عزیزاسماعیلناطق بادیه نشینماشاالله43/1/10آبادان60/3/20بسیجروحانیمتاهل
10شهید عزیز محمد جوادنوبختیمحمود41/7/1شوش61/1/12بسیجطلبهمجرد
11شهید عزیز حسنجمشیدیحسین48/5/3شلمچه67/3/4بسیجطلبهمجرد
12شهید عزیز حسنذبیحیفتحعلی46/5/13کردستان64/4/18بسیجطلبهمجرد
13شهید عزیز محمد حسینسلطانیابراهیم48/1/1شرهانی61/9/4بسیجطلبهمجرد
14شهید عزیز حمزهشاهسونیبهمن47/6/20شلمچه67/3/4بسیجطلبهمجرد
15شهید عزیز حمید رضا نصرالله زادهنصرالله45/11/1خرمشهر65/11/8بسیجطلبهمتاهل
16شهید عزیز مهدیمهدوی آزادمحمد حسین41/10/2شرق دجله63/12/25بسیجطلبهمجرد
17شهید عزیز حسنمهدوی اصطهباناتیمحمود44/12/1شلمچه61/5/18بسیجطلبهمجرد
18شهید عزیز یداللهمیثمیعلی محمد47/6/6فاو64/1225بسیجطلبهمتاهل

متا سفانه قابل کپی نیست!