بستن

شهدای سادات استهبان

معرفی شهدای سادات استهبان

ردیفنام خانوادگینامنام پدر
1شهید عزیز تابعیسید محمد مهدیسید محمد حسین
2شهید عزیز پرهیزکارسید عباس
3شهید عزیز ذاکریسید حسین
4شهید عزیز حسینیان سید صمدسید اکبر
5شهید عزیز حقیر الساداتسید حسن
6شهید عزیز داوودیسید علی اکبر
7شهید عزیز داوودیسید علاالدین
8شهید عزیز ذاکریسید حسین
9شهید عزیز ساجدیسید مسیح
10شهید عزیز مرتضویسید حسن
11شهید عزیز مرتضویسید احمد
12شهید عزیز مصطفویسید محمد جواد
13شهید عزیز مرشدیسید احمد
14شهید عزیز میر فیاضسید محمد هادی
15شهید عزیز معزیسیده بتول
16شهید عزیز علویانسید عباس
17شهید عزیز نجیبسید محمدسید رضا
18

1

متا سفانه قابل کپی نیست!