بستن

شهدای خیر استهبان

ردیف نام خانوادگینامنام پدر
1شهید عزیز احراریاسداللهعلی
2شهید عزیز اردالیمحمدشهباز
3شهید عزیز الهیماشااللهحسین
4شهید عزیز الهیمرتضیعلی
5شهید عزیز الهیمحسنمصطفی
6شهید عزیز پاکدامنابراهیممحمدیار
7شهید عزیز جنگلیالماسقیطاس
8شهید عزیز جنگلیحسینطهماسب
9شهید عزیز جوکارغلامرضاحسین
10شهید عزیز دربندانیناصرمحمد
11شهید عزیز دستجردیشعبانمحمود
12شهید عزیز رنجبر فرامرزعلی
13شهید عزیز رنجبر داریوشمحمد
14شهید عزیز زارعالیاسکهزاد
15شهید عزیز زارعجعفرخدابخش
16شهید عزیز زارعحسنمحمد علی
17شهید عزیز زارعرامینمحمد
18شهید عزیز زارععلیفلکناز
19شهید عزیز زارععلیمحمد
20شهید عزیز زارعمسعودمحمد حسین
21شهید عزیز زمانیعباسعلیکاکا جان
22شهید عزیز سیارسامانیاسماعیلابراهیم
23شهید عزیز شاهسونیالهیاریاراحمد
24شهید عزیز شاهسونیجهانگیردرویش
25شهید عزیز شاهسونیحمزهبهمن
26شهید عزیز شاهسونیولیعلی مردان
27شهید عزیز شاهسونیرمضانزین العابدین
28شهید عزیز شعبان زادهخدادادمحمد علی
29شهید عزیز عماد آبادیعلیقنبر علی
30شهید عزیز فتحیرمضاندرویش
31شهید عزیز فتحیرمضانولی
32شهید عزیز مبارکیفرامرزرحمت الله
33شهید عزیز مبارکیمحمد حسینعبدالحسین
34شهید عزیز مبارکیبهادرعلی
35شهید عزیز محمد علی پورجلیلمحمود
36شهید عزیز مرادزادهعباسرحیم
37شهید عزیز میثمییداللهعلی محمد
38شهید عزیز نریمانیجواداسماعیل
39شهید عزیز نسیمابراهیماحمد
40شهید عزیز جنگلیعبدالمطلبمحمود

شهدای عزیز خیر استهبان

متا سفانه قابل کپی نیست!