بستن

شهدای ترور ومقابله با اشرار استهبان

نام خانوادگینامنام پدرسن-سالزادگاهشغلمحل شهادت
فقیهیاحمدملاحسین50استهبانروحانیاستهبان
محفوظیرضاحسنعلی18استهبانآزادتهران
میرزایی فردمیرزا احمدمیرزا عبدالحسین45استهبانپاسداراستهبان
نظریخسروهاشم29ایجمغازه دارشیراز
ردیفنام خانوادگینامنام پدرسن-سالشغلزادگاهمحل شهادت
1الهیماشااللهحسین36کشاورزماهفرخانماهفرخان
2جوکار دهوییمحمد رضاخیرالله36ناجاعلی آبادسیرجان
3خادمیابراهیممیرزا علی اکبر35آزاداستهباناستهبان
4رجبیروح اللهرجب25آزاداستهباناستهبان
5شادمانینوذرکهزاد18ارتشرونیز علیالامرد
6شریفعلی اصغرامان الله30ناجارونیز علیا——
7قوامیحمید رضاکهزاد25سربازاستهباننی ریز
8مرشدیسید احمدسید بها الدین26پاسداراستهبانسهل آباد
9معصوم زادهمرتضیعلی محمد59آزاداستهباناستهبان

استهبان / اشرار / ترور / شهدا / شهدای ترور / شهدای مقابله با اشرار / فارسویرایش

مشاهده پست

مطلب بعدی مطلب بعدی مطلب قبلی مطلب قبلی

پاسخ دهید

متا سفانه قابل کپی نیست!