بستن

شهدای ایج استهبان

ردیفنام خانوادگینامنام پدر
1شهید عزیز آوراحمدگرجی
2شهید عزیز بالوصمدعزیز
3شهید عزیزپذیرهعلی اصغرعلی رضا
4شهید عزیزپریشانعبدالرحمانعبدالرحیم
5شهید عزیز پیامنوراللهفتح الله
6شهید عزیز جعفری حسینمحمود
7شهید عزیز جعفریابراهیمفتحعلی
8شهید عزیز جهانجومنصوراکبر
9شهید عزیز خطباییاکبررحمان
10شهید عزیز خطباییایوبزادان
11شهید عزیز خنداناحمدحسین
12شهید عزیز دوراناحمدحسین
13شهید عزیز رنجبرابراهیممحمود
14شهید عزیز رنجبر سردارعباس
15شهید عزیز رنجبرعلی اصغرمحمد حسین
16شهید عزیز رنجبرغلامرضارجب
17شهید عزیز رنجبرمحمدعلی محمد
18شهید عزیز زمانرمضانمحمد
19شهید عزیز صفائیانعلی رضامیرزا علی
20شهید عزیز فدائیبهمنخوبیار
21شهید عزیز فرهمند نژاداصغرمحمود
22شهید عزیز قاسم زادهعلیقاسم
23شهید عزیز قاسمیجوادحسین
24شهید عزیز قهراییغلامحسینامام علی
25شهید عزیز مهدی پورسعیدغلامرضا
26شهید عزیز میرشکاریشهرامامرالله
27شهید عزیز نظریخسروهاشم
28شهید عزیز نظریعباسمحمد
29شهید عزیز نظریعلیغلامحسین
30شهید عزیز نظریعلی اکبرفلکناز
31شهید عزیز نظریعلی محمدشاه میرزا
32شهید عزیز نظریمصطفیعلی محمد
33شهید عزیز نمایانینظر
34شهید عزیز نوروزیرضامحمد
35شهید عزیز طهماسبیابراهیمعلیرضا

شهدای عزیز ایج استهبان

متا سفانه قابل کپی نیست!