بستن

شهدایی که از یک خانواده هستند

ردیفنام خانوادگینامنام پدر
1ارجمند منشاحمدعبدالله
2ارجمند منشمجیداحمد
3اکبری اصطهباناتیمرتضی و حسنصمد
4بهروزمسلم و مسعودحسین
5رفیعیانمحمد حسین و حسناحمد
6نقوامحمود و ابوالقاسممحمد تقی
7جعفریمحمد رضا و غلام رضارضا
8خردمجید و قاسمعلی اکبر
9خسروی حقیقیعباس صمدقاسم
10رضازادهاحمد و محمد حسینمحمد علی
11رضائی نژادجواد و ابوالقاسمحسین
12زکی پوراحمد و حمید رضاخلیل
13ساجدیابراهیم و محسنغلامحسین
14صالح اصطهباناتیابراهیم و محمدخلیل
15طاهریمهدی و حسینمحمد
16طهمورثیمحمد علی و عباسمحمد رضا
17عبادیحسن و حسینحبیب الله
18فالیز کاراحمد علی و ابراهیممحمد
19فتحیمحمد حشین و محمد حسنمحمد علی
20فقیهیمحمد رضا و حسنعلی اکبر
21قوسمحمد رضا و محمد علیخلیل
22کشاورزیانعلی میرزا ورضابیگ میرزا
23گنجیمحمد جواد و عباسرضا
24مباشریعلی اصغر و ابوالفضلنصرالله
25مهدوی آزادمحمد علی و مهدیمحمد حسین
ردیفنام خانوادگینامنام پدر
1عشاققاسممحمد صادق
2شیبانیشهربانوعلی
3عشاقمحمد صادققاسم
4صفاییپرویناسفندیار
5صفایینسرینحسین

شهدای حمله هوایی شیرازدر زمان جنگ تحمیلی استهبان / بمباران هوایی / خانواده پنج شهیدی / خانواده دو شهیدی / شهدایی از یک خانواده / شهید / فارسویرایش

مشاهده پست

مطلب بعدی مطلب بعدی مطلب قبلی مطلب قبلی

پاسخ دهید

Logged in as Hamid. Log out?

متا سفانه قابل کپی نیست!